ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ

 

Уважаема Госпожо/Господине,

 

Във връзка с правилата, съдържащи се в Общия регламент относно защитата на данни – ОРЗД (Регламент 2016/679), предлагаме на Вашето внимание следната информация:

 

Афродита Комерс ЕООД е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. ,,Братя Миладинови”, бл.56, вх.2, ет.2 с ЕИК: 102850190. Вие може да установите контакт с администратора на горепосочения адрес и на ел. поща: diplomat2_afrodita@abv.bg или afrodita_burgas@abv.bg.

За Афродита Комерс ЕООД защитата на непрекосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Ние се стремим да обработваме личните Ви данни добросъвестно, като изпълняваме нашите задължения, основно за следните цели:

 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти;
 • изготвяне на оферти;
 • изпълнение на договорни задължения;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изпълнение на нормативно вменени задължения;
 • осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия;
 • установим и/или предотвратим действия в противоречие с нашите условия;
 • изпращане на куриерси услуги с предоговорена информация;
 • осъществяване на комуникация с Вас;
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функциалността, развитие и подобряване на услугите;
 • обслужване при отказ от сделка, рекламация или гаранционно/сервизно обслужване;
 • уведомление за всичко свързано с продуктите, които закупувате от нас или ще имате интерес да закупите;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние (продажбата извън търговския обект) съгласно Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и др.;

В изпълнение на правата и задълженията си като търговски представител, работодател и договорен партньор Афродита Комерс ЕООД обработва следните лични данни: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, данни, които се предоставят при сключване на договор, данни относно поръчките и тяхното изпълнение, данни за комуникация с клиенти или потребителите и др.

Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, предоставянето на съответните услуги, както и не бихме могли да сключим с Вас договор за продуктите, които предлагаме.

Афродита Комерс ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон; когато това е необходимо за нормативно вменени задължения; при промяна на собствеността (в случай на сливане, придобиване или продажба на активи), като Вие ще бъдете уведомени предварително; когато е необходимо, ангажираме други дружества да извършат от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, в рамките на договори за обработване на данни.

Афродита Комерс ЕООД съхранява личните Ви данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др. Вашите лични данни ще бъдат изтрити, ако вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани първоначално. Вашите лични данни няма да бъдат анонимизирани или изтрити, ако се изисква да бъдат съхранявани за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби или са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

В качеството Ви на субект на данни Вие имате следните права:

 • достъп до информация (съгласно чл. 15 от ОРЗД): това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които Афродита Комерс ЕООД съхранява за Вас и да проверите дали има законово основание за тяхното обработване;
 • коригиране (съгласно чл. 16 от ОРЗД): имате възможност да изискате от Афродита Комерс ЕООД да коригира всяка непълна или неточна информация за Вас;
 • изтриване (право ,,да бъдеш забравен“ съгласно чл. 17 от ОРЗД): имате право да изискате от Афродита Комерс ЕООД да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им;
 • възражение срещу обработка (съгласно чл. 21 от ОРЗД): в случаите, в които Афродита Комерс ЕООД разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие може да възразите срещу тази обработка;
 • ограничаване на обработването (съгласно чл. 18 от ОРЗД): имате възможност да изискате от Афродита Комерс ЕООД временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване;
 • преносимост на данните (съгласно чл. 20 от ОРЗД): това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от Афродита Комерс ЕООД да предостави съхраняваните за Вас в електронна форма лични данни на трето лице;
 • в случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработване на Вашите лични данни, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време с отделно искане отправено към администратора;

При желание да упражните някое от правата си Вие можете да го направите:

 • по електронен път на diplomat2_afrodita@abv.bg или afrodita_burgas@abv.bg;
 • на място в някой от магазините на Афродита Комерс ЕООД с писмено искане;
 • по пощата на адреса на централния ни офис: гр.Бургас, ж.к. ,,Братя Миладинови”, бл.56, вх.2, ет.2 с писмено искане,

като искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа точна информация потвърждаваща Вашата самоличност като част от мерките за защита на данните, за да се гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Афродита Комерс ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Афродита Комерс ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Афродита Комерс ЕООД  не е задълженa да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените начини.

Имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията по защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.